ground

  ENG-THA, G

ground

 

คำนาม

(กราว-น-ด)

 

ground มีรากคำมาจากภาษาเยอรมันที่มีควาหมายว่าพื้นดิน แต่ในปัจจุบัน ground มีอยู่ด้วยกันหลายความหมายขึ้นอยู่กับการใช้ดังต่อไปนี้

1 the ground หมายความว่า พื้นดิน หรือ พื้น หรือ ดิน ซึ่งคือส่วนของผิวโลกที่ไม่ใช้พื้นน้ำ ในความหมายนี้ ground เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง

We were lying on the ground. อธิบายหรือแปลได้ว่า พวกเรากำลังนอนอยู่บนพื้นดิน

 

An apple fell to the ground. อธิบายหรือแปลได้ว่า แอปเปิ้ลตกลงพื้นดิน

 

The seeds have to be planted 2 cm deep in the ground. อธิบายหรือแปลได้ว่า เมล็ดต้องปลูกฝังลึก 2 ซม.ในดิน

 

พื้นที่ว่างเปล่า หรือ ที่ดินว่างเปล่า ซึ่งคือพื้นที่ไม่มีสิ่งปลูกสร้างหรือต้นไม้ ในความหมายนี้ ground เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง He stood for a while on the waste ground watched the sun come up. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขายืนอยู่พักหนึ่งบนพื้นที่ร้างมองดูดวงอาทิตย์ขึ้น

 

3  พื้นที่ไม่ว่าจะเป็นพื้นดินหรือพื้นน้ำที่ใช้ทำประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะ หรือ พื้นที่ของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง ในความหมายนี้ ground เป็นคำนามที่นับได้มีรูปพหูพจน์ว่า grounds

ตัวอย่าง

The woods served as a hunting ground for the local people. อธิบายหรือแปลได้ว่า ป่าใช้เป็นพื้นที่ล่าสัตว์สำหรับชาวบ้าน

 

The rivers are fishing grounds for the local people. อธิบายหรือแปลได้ว่า แม่น้ำเป็นพื้นที่ประมงสำหรับชาวบ้านในหมู่บ้าน

 

After the classes, we walked in the university grounds. อธิบายหรือแปลได้ว่า หลังจากเรียนจบเราเดินเล่นในพื้นที่ของมหาวิทยาลัย

 

grounds หมายความว่า เหตุผล หรือ เหตุ หรือ มูลเหตุ ซึ่งคือปัจจัยที่มีอยู่ที่เป็นพื้นฐานของความเชื่อหรือการกระทำ ส่วนมากใช้ในรูปต่อไปนี้

(have) grounds to (do something) หมายความว่า มีเหตุผลที่จะ(ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

grounds for (something) หมายความว่า เหตุผลของ(การบางสิ่งบางอย่าง)

on the grounds that หมายความว่า เนื่องจากเหตุผลที่ว่า

on grounds of (something) หมายความว่า เนื่องจากเหตุผลของ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง

The police have reasonable grounds to arrest him. อธิบายหรือแปลได้ว่า ตำรวจมีเหตุผลอันควรที่จะจับกุมเขา

 

There are strong grounds for believing his statement. อธิบายหรือแปลได้ว่า มีเหตุผลที่หนักแน่นที่จะเชื่อคำพูดของเขา

 

Mental cruelty can be grounds for divorce. อธิบายหรือแปลได้ว่า ความโหดร้ายทางจิตอาจเป็นมูลเหตุของการหย่า

 

He refused to say anything on the grounds that he might incriminate himself. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาปฏิเสธที่จะพูดเนื่องจากเหตุผลที่ว่าเขาอาจทำให้ตัวเองถูกกล่าวหา

 

The project was canceled on grounds of cost. อธิบายหรือแปลได้ว่า โครงการนี้ถูกยกเลิกไปเนื่องจากเหตุผลของค่าใช้จ่าย

 

เรื่อง หรือ หัวเรื่อง ทางความคิดความรู้ที่ใช้ในสนธนาหรือพูดคุย ในความหมายนี้ ground เป็นคำนามที่นับไม่ได้

ตัวอย่าง The professor covered a lot of ground in the first few weeks of the course. อธิบายหรือแปลได้ว่า ศาสตราจารย์ได้ครอบคลุมหัวเรื่องจำนวนมากในช่วงสองสามสัปดาห์แรกของหลักสูตร

 

(ภาษาทางไฟฟ้า ประเทศอเมริกา) ground หมายถึง สายดิน ในความหมายนี้ ground เป็นคำนามที่นับได้แต่ส่วนมากใช้ในรูปเอกพจน์ และส่วนมากใช้ในประเทศอเมริกา ส่วนประเทศอังกฤษเรียกว่า earth

 


 

คำกริยา grounds; grounded; grounded; grounding

 

ground หมายความว่า

1 ระงับการบิน หรือ ห้ามบินออกจากสนามบิน หรือถ้าเป็นเรือก็จะหมายถึง ห้ามเรือออกจากทา
ตัวอย่าง

ตัวอย่าง All planes were grounded because of snowstorm. อธิบายหรือแปลได้ว่า เครื่องบินทุกลำถูกระงับการบินเนื่องจากพายุหิมะ

 

ทำโทษ(ใครบางคน)ไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอก ซึ่งผู้ปกครองพ่อแม่ใช้ลงโทษลูกที่ได้ทำผิดหรือทำสิ่งไม่ดีไว้

ตัวอย่าง

I was grounded for a week. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันถูกทำโทษไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอกเป็นเวลาสองอาทิตย์

 

I can’t go out. My dad grounded me. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันออกไปข้างนอกไม่ได้ พ่อฉันได้ทำโทษฉันไม่ให้ออกไปเที่ยวเล่นข้างนอก

 

3 (คำทางไฟฟ้า ส่วนมากประเทศอเมริกา) ต่อสายดินกับ(เครื่องใช้ไฟฟ้าบางอย่าง)

ตัวอย่าง We need to ground the washing machine properly. อธิบายหรือแปลได้ว่า เราต้องต่อสายดินกับเครื่องซักผ้าอย่างถูกต้อง

 

(be) grounded in (something) หมายความว่า อยู่บนพื้นฐานของ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง

Theory needs to be grounded in practice. อธิบายหรือแปลได้ว่า ทฤษฎีต้องอยู่บนพื้นฐานของการปฏิบัติ

 

The claim must be well grounded in fact. อธิบายหรือแปลได้ว่า ข้ออ้างจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความจริง

 

5 คำกริยาช่องสองและสามของคำว่า grind

 


 

คำคุณศัพท์

 

ground หมายความว่า

บนพื้นดิน หรือ ภาคพื้นดิน

เช่น

ground troops แปลว่า กองกำลังภาคพื้นดิน

 

ground crew แปลว่า ลูกเรือภาคพื้นดิน

 

บด ซึ่ง ground ในความหมายนี้มีรากมาจากคำกริยาช่องสามของคำว่า grind

เช่น  ground beef แปลว่า เนื้อบด