harassment

  ENG-THA, H

harassment

 

คำนาม

(ฮะ-′แรส-เมิน-ท)

 

harassment หมายความว่า การรังควาน  ซึ่งคือการรบกวนหรือทำให้รำคาญหรือทำให้เดือดร้อนด้วยการกดดันหรือการข่มขู่หรือการใช้กำลังข่มขู่ เช่น

sexual harassment หมายความว่า การรังควานทางเพศ ซึ่งคือการรังควานที่เกี่ยวข้องทางเพศ ตั้งแต่ การพูดจาล่วงเกินหรือดูถูกทางเพศ ไปจนถึง การล่วงละเมิดทางเพศทางร่างกาย ทั้งสิ้นก็ถือเป็น sexual harassment 

 

ตัวอย่าง

He also accused Ms. James of “continued harassment of the company as we approach the election.” อธิบายหรือแปลว่า เขายังกล่าวหาว่านางสาวเจมส์ “ยังคงทำการรังควานบริษัทต่อไปในขณะที่เราเข้าใกล้การเลือกตั้ง”

 

In the wake of the pandemic, the organization highlighted an “alarming rise” in verbal harassment, discrimination and physical violence among health workers. อธิบายหรือแปลว่า หลังจากการระบาดของใหญ่(นี้) องค์กรได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจในการรังควานทางวาจา การเลือกปฏิบัติ และความรุนแรงทางร่างกายในหมู่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 

The company said it does “not tolerate the abuse or harassment of people on the basis of religion.” อธิบายหรือแปลว่า บริษัทกล่าวว่าตน “ไม่ทนต่อการล่วงละเมิดหรือการรังควานผู้คนบนพื้นฐานของศาสนา”

 

Women working at JB stores have complained of regular sexual harassment and even assault from customers. อธิบายหรือแปลว่า ผู้หญิงที่ทำงานในร้านเจบีได้ร้องเรียนเกี่ยวกับการรังควานทางเพศที่มีอยู่เป็นประจำและแม้แต่การทำร้ายร่างกายจากลูกค้า