head and shoulders above

  ENG-THA, H, S

head and shoulders above

 

คำสำนวน

 

head and shoulders above หมายความว่า เหนือกว่ามาก หรือ ดีกว่ามาก หรือ  ดีกว่าหรือเหลือกว่ามากอย่างไม่มีคู่แข่ง ถ้าเราพูดว่าสิ่งใดหรือคนใดเป็น  head and shoulders above แสดงว่าสิ่งนั้นหรือคนนั้น เหนือกว่าสิ่งอื่นหรือเหนือกว่าคนอื่นอยู่มากๆ ซึ่งดีมากขนาดที่ไม่มีคู่แข่งที่อยู่ในระดับเดียวกัน เราจะเห็นคำว่า the rest (ส่วนหรือสิ่งหรือคนที่เหลือ) ตามหลังคำว่า head and shoulders above แต่ไม่จำเป็น

คำนี้เป็นคำที่ค่อนข้างเก่าแก่โดยที่พบการใช้ครั้งแรกในปี 1642 ที่มาไม่รู้แน่ชัดแต่เชื่อว่ามาจากอธิบายบุคคลที่สูงกว่าคนอื่น ๆ ซึ่งจะเห็นได้จากหัวและไหล่สูงกว่าอย่างเห็นได้ขชัด

 

ตัวอย่าง There’s no competition – they’re head and shoulders above the rest. อธิบายหรือแปลว่า ไม่มีการแข่งขัน(คนละระดับกัน) – พวกเขาดีกว่าคนอื่นที่เหลือมาก

 

A performance that was head and shoulders above all the others in the talent competition. อธิบายหรือแปลว่า การแสดงเป็นการแสดงเหนือกว่ามากการแสดงอื่นในการแข่งขันความสามารถพิเศษ

 

you were just head and shoulders above all the other girls. อธิบายหรือแปลว่า คุณเหนือกว่ามากหญิงอื่น ๆ ทั้งหมด