hotelier

  ENG-THA, H

hotelier

 

คำนาม hoteliers

(โฮ-′เทล-‚ลิ-เอร)

 

hotelier หมายถึง เจ้าของกิจการโรงแรม หรือในบางครั้งอาจหมายถึง ผู้จัดการบริหารโรงแรม

ตัวอย่าง Restaurateurs and hoteliers must buy their alcohol from the state. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าของร้านอาหาร(หรือภัตตาคาร)และเจ้าของโรงแรมตากจะต้องซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จากรัฐ