humiliate

  ENG-THA, H

humiliate

 

คำกริยา humiliates; humiliated; humiliated; humiliating

(ฮิว-′มิล-ลี-เอต-ท)

 

humiliate หมายความว่า  ทำให้(ใครบางคน)อับอาย(ขายหน้า)

หรือในรูป passive (be) humiliated หมายความว่า ถูกทำให้อับอาย(ขายหน้า) หรือ อับอาย(ขายหน้า)

ตัวอย่าง

Mr. John had humiliated him publicly, and the story had gone quickly around the wharves, among his friends. อธิบายหรือแปลว่า นายจอห์นได้ทำให้เขาอับอายในที่สาธารณะ และเรื่องราว(ความอับอาย)ได้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วรอบ ๆ ท่าเทียบเรือในหมู่เพื่อน ๆ ของเขา

 

I hope you realize I am humiliated.  อธิบายหรือแปลว่า ฉันหวังว่าคุณจะรู้ว่าฉันอับอายขายหน้า

 

Employees describe a toxic workplace, where supervisors often berated and publicly humiliated employees. อธิบายหรือแปลว่า พนักงานอธิบายลักษณะสถานที่ทำงานที่เลวร้าย ซึ่งหัวหน้างานมักจะด่าว่าและทำให้พนักงานอับอายขายหน้าในที่สาธารณะ

 

 


 

humiliating

 

คำคุณศัพท์

 

humiliating หมายความว่า น่าอับอาย หรือ น่าอับอายขายหน้า

ตัวอย่าง

He found it humiliating to have to ask for money. อธิบายหรือแปลว่า เขารู้สึกว่าน่าอับอายที่ต้องขอเงิน

 

Premonitions of humiliating failure are not uncommon among writers.  อธิบายหรือแปลว่า ลางสังหรณ์ใจในความล้มเหลวที่น่าอับอายไม่ใช่เรื่องแปลกในหมู่นักเขียน