hypothesis

  ENG-THA, H

hypothesis

 

คำนาม hypotheses

(ไฮพอทืซีส)

 

hypothesis หมายความว่า สมมติฐาน โดยเฉพาะที่มีหลักการ ซึ่งหมายถึงความคิดที่มีหลักการจากการศึกษาเพื่ออธิบายสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยจะไม่ได้ศึกษาละเอียดมากจนตั้งเป็นทฤษฎี คำนี้ถ้าใช้เป็นคำพูดทั่วไปจะหมายถึงการเดา

 

(ตัวอย่าง professional astronomers attacked him for popularizing an unconfirmed hypothesis. อธิบายหรือแปลได้ว่า นักดาราศาสตร์มืออาชีพโจมตีเขาที่นิยมชมชอบสมมติฐานที่ไม่มีการยืนยัน)

 

ดูคำที่คล้ายกัน postulate