ignorance

  ENG-THA, I

ignorance

 

คำนาม

(′อิก–นอ–เริน–ส)

 

ignorance หมายความว่า ความไม่รู้ หรือ ความไม่เข้าใจ หรือ ความไม่รู้ไม่เข้าใจ หรือ ความเขลา ซึ่งไม่ได้หมายถึงความโง่แต่เพราะไม่รู้อาจจะไม่ได้รับการศึกษาหรือได้รับรู้ข้อมูล

ข้อสังเกตคำนี้จะต่างกับคำกริยา ignore ที่ตัวเองเป็นผู้ละเลยกับสิ่งต่าง ๆ เลยไม่รู้  แต่ ignorance เป็นความไม่รู้ไม่เข้าใจที่ไม่จำเป็นที่เกิดจากการละเลยของคนคนนั้น อาจจะเกิดจากการไม่ได้รับข้อมูลจากผู้ที่ควรให้ข้อมูลเป็นต้น)

 

ตัวอย่าง

Public ignorance about the disease is still a cause for concern. อธิบายหรือแปลว่า ความไม่รู้ไม่เข้าใจของผู้คนทั่วไปเกี่ยวกับโรคยังคงเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วง

 

His racist attitudes were born out of ignorance. อธิบายหรือแปลว่า ทัศนคติของการเหยียดผิวของเขาเกิดจากความไม่รู้ไม่เข้าใจ