immerse

  ENG-THA, I

immerse

 

คำกริยา immerses; immersed; immersed; immersing

(อิ–′เมอ–ร–ส)

 

immerse หมายความว่า แช่ หรือ จุมลง ในของเหลวเช่นในน้ำ นอกจากนั้นเรายังใช้ immerse ใน เชิงอุปมาอุปไมยเหมือนกับแช่หรือจุมใครคนหนึ่งกับกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งซึ่งทำให้มันมีความหมายว่าเกี่ยวข้องหรือพัวพันอย่างลึกซึ้ง ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง

1 แช่ หรือ จุมลง สิ่งใดสิ่งหนึ่งในของเหลวเช่นในน้ำ

ตัวอย่าง The shells should be immersed in boiling water for two minutes. อธิบายหรือแปลว่า หอยควรแช่ในน้ำเดือดเป็นเวลาสองนาที

 

2 เกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง หรือ พัวพันอย่างลึกซึ้ง ในกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง ซึ่งเป็นความหมาย เชิงอุปมาอุปไมยเหมือนกับแช่หรือจุม ส่วนมากใช้ในรูป 

immerse (oneself) in (something ) หมายความว่า พัวพันตัวเองอย่างลึกซึ้งใน(สิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

ตัวอย่าง She had immersed herself in writing short stories. อธิบายหรือแปลว่า เธอได้พัวพันตัวเองอย่างลึกซึ้งในการเขียนเรื่องสั้น  – ซึ่งหมายถึงเวลาของเธอทั้งหมดจะพัวพันอยู่กับการเขียนเรื่องสั้น