immune

  ENG-THA, I

immune

 

คำคุณศัพท์

(อิม-มูน)

 

immune หมายความว่า

1  มีภูมิคุ้มกัน หรือ มีภูมิต้านทาง ซึ่งคือมีกลไกของร่างกายที่สามารถป้องกันเชื้อโรคหรือสารพิษที่เข้าสู่ร่างกายได้

ส่วนใหญ่ใช้ในรูป  immune to (something) หมายความว่า มีภูมิคุ้มกันต้าน(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ มีภูมิต้านทาง(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง  Most people who’ve had chickenpox once are immune to it for the rest of their lives. อธิบายหรือแปลว่า คนส่วนใหญ่ที่เคยเป็นโรคอีสุกอีใสครั้งหนึ่งแล้วจะมีภูมิคุ้มกันต้านมัน(โรคอีสุกอีใส)ไปตลอดชีวิต

 

2  ได้รับการปกป้อง หรือ ได้รับการยกเว้น หรือ ได้รับการคุ้มครอง จากการดำเนินคดีทางกฎหมายหรือจากผลกระทบต่าง ๆ

ส่วนมากใช้ในรูป (be) immune from (something)​ หมายความว่า ได้รับการคุ้มครองจาก(บางสิ่งบางอย่าง) หรือ ได้รับการยกเว้นจาก(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง The president claimed he was immune from prosecution. อธิบายหรือแปลว่า ประธานาธิบดีอ้างว่าเขาได้รับการคุ้มครองจากการฟ้องร้องดำเนินคดี

 

3  ชินชา หรือ ไม่รู้สึก จากบางสิ่งบางอย่าง ส่วนมากใช้ในรูป immune to (something)​ หมายความว่า ไม่รู้สึกกับ(บางสิ่งบางอย่าง) ชินชากับ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง The press had criticized her so often that in the end she had become immune to it. อธิบายหรือแปลว่า สื่อมวลชนได้วิพากษ์วิจารณ์เธอบ่อยมากจนในที่สุดเธอกลายเป็นคนที่ชินชากับมัน(มันก็คือการวิพากษ์วิจารณ์)