immunotherapy

  ENG-THA, I

immunotherapy

 

คำนาม คำทางแพทย์ หรืออาจเรียกว่า biologic therapy

(อิม-มิว-′โน-เธอ-ระ-พี)

 

immunotherapy หมายความว่า ภูมิคุ้มกันบำบัด ซึ่งคือรักษาโรคด้วยการบำบัดและกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อทำให้ภูมิคุ้มกันมีความาสามารถในการกำจัดและปกป้องแอนติเจนในร่างกายเช่น มะเร็ง และ ไวรัสได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ตัวอย่าง  A veterinary scientist uses immunotherapy to fight intractable cancers and viral infections. อธิบายหรือแปลว่า นักวิทยาศาสตร์ทางสัตวแพทย์ใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อต่อสู้กับโรคมะเร็งและการติดเชื้อไวรัสที่รักษายาก