implicit, implicitly

  ENG-THA, I

implicit

 

คำคุณศัพท์

(อิม−พริ−ซิท−ท)

 

implicit หมายความว่า อย่างเป็นนัย หรือ อย่างอ้อม ๆ

ข้อสังเกต คำนี้เมื่อใช้อธิบายความหมายของคำจำพวก trust, faith, belief  จะให้ความหมายที่ตรงกันข้ามว่า อย่างไม่มีข้อสงสัย หรือ อย่างแท้จริง

เช่น implicit trust จะหมายถึง ความไว้วางใจอย่างไม่มีข้อสงสัย หรือ ความไว้วางใจอย่างแท้จริง 

 

1 อย่างเป็นนัย หรือ อย่างอ้อม ๆ

ตัวอย่าง He interpreted her comments as an implicit criticism of the government. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาตีความความคิดเห็นของเธอว่าเป็นการวิพากษ์วิจารอย่างเป็นนัยของรัฐบาล

ดูคำที่ตรงกันข้ามกับ explicit

 

2 อย่างไม่มีข้อสงสัย หรือ อย่างแท้จริง  เมื่อใช้อธิบายความหมายของคำจำพวก  trust, faith, belief

ตัวอย่าง All her life she had implicit faith in socialism. อธิบายหรือแปลได้ว่า ตลอดชีวิตของเธอเธอมีความเชื่ออย่างแท้จริงในลัทธิสังคมนิยม

 

 


 

implicitly

 

คำวิเศษณ์ 

implicitly มีความหมายเหมือนกับคำคุณศัพท์

 

ตัวอย่าง He trusts her implicitly. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขาไว้วางใจเธออย่างไม่มีข้อสงสัย