in broad daylight

  D, ENG-THA, I

in broad daylight

 

คำสำนวน

 

in broad daylight หมายความว่า ช่วงเวลากลางวัน แต่คำนี้ให้ความรู้สึกที่เน้นว่าสภาพการมองเห็นเป็นไปได้ด้วยดีซึ่งถ้าอะไรเกิดขึ้นก็จะทำให้ทุกคนเห็นได้อย่างชัดเจน  ในภาษาไทยให้ความหมายตรงกับคำว่า  ในตอนกลางวันแสก ๆ หรือ กลางวันแสก ๆ

 

ตัวอย่าง  The rape was committed in broad daylight. อธิบายหรือแปลได้ว่า การข่มขืนถูกกระทำขึ้นในตอนกลางวันแสก ๆ