in hot water

  ENG-THA, W

in hot water

 

คำวลี

 

in hot water หมายความว่า

1 (คำสำนวน) เมื่อพูดถึงใครคนหนึ่ง in hot water มีความหมายตามตัวอักษรว่า อยู่ในน้ำร้อน ซึ่งเป็นคำสำนวนให้หมายความว่า (กำลัง)มีปัญหา หรือ (กำลัง)เดือดร้อน เพราะได้กระทำผิดบางอย่าง

ตัวอย่าง 

You keep me in hot water all the time. อธิบายหรือแปลว่า You keep me in hot water all the time. อธิบายหรือแปลว่า คุณทำให้ฉันเดือดร้อตลอดเวลา

 

The president found himself in hot water over his business interests. อธิบายหรือแปว่า ประธานพบว่าตัวเองกำลังมีปัญหาเกี่ยวกับผลประโยชน์ทางธุรกิจของเขา

 

2 ความหมายตามตัวอักษร in hot water  หมายความว่า อยู่ในน้ำร้อน

ตัวอย่าง  Life on Earth may have arisen in hot water around submerged volcanic vents. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งมีชีวิตบนโลกอาจเกิดขึ้นในน้ำร้อนรอบ ๆ ปล่องความร้อนของภูเขาไฟที่จมอยู่ใต้น้ำ