in kind

  ENG-THA, I

in kind

 

คำวลี คำอย่างเป็นทางการ

(อิน-คาย-น-ด)

 

in kind หมายความว่า ในลักษณะที่เหมือนกัน 

 

ตัวอย่าง

Even if Mr. Trump’s trade sanctions were temporary, many experts believe Beijing would respond in kind. อธิบายหรือแปลได้ว่า ถึงแม้ว่าการกีดกันทางการค้าของนายทรัมป์เป็นการทำชั่วคราว ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเชื่อว่าปักกิ่งจะตอบโต้ในลักษณะที่เหมือนกัน