in sight

  ENG-THA, I

in sight

 

คำวลี คำคุณศัพท์

 

in sight หมายความว่า

1  (เมื่อพูดถึงระยะทาง) มองเห็นได้ หรือ ในระยะใกล้ ซึ่งคือในระยะที่มองเห็นได้

He worried that with no firefighters in sight, if the flames jumped Victoria Avenue, his home would be in danger. อธิบายหรือแปลได้ว่า เขากังวลว่าไม่มีตำรวจดับเพลิงในระยะใกล้  ถ้าเปลวไฟข้ามถนนวิคทอเรีย บ้านของเขาจะตกอยู่ในอันตราย

 

2  (เมื่อพูดถึงระยะเวลา) ในระยะเวลาอันใกล้

Meteorologists say there’s no rain in sight, at least in the next seven to 10 days. อธิบายหรือแปลได้ว่า นักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าจะไม่มีฝนตกในระยะเวลาอันใกล้ อย่างน้อยในอีก 7 ถึง 10 วันข้างหน้า