in the buff

  B, ENG-THA

in the buff

 

คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ

 

in the buff หมายความว่า เปลือยกาย หรือ เปลือย ซึ่งคือไม่ใส่เสื้อผ้าเลย

ตัวอย่าง

I like to sleep in the buff. อธิบายหรือแปลว่า ฉันชอบนอนเปลือยกาย – ซึ่งคือชอบนอนโดยไม่ใส่เสื้อผ้าเลย

 

While still in the buff, he grabbed his shotgun and went onto his porch with the thought of blasting the high-tech interloper. อธิบายหรือแปลว่า ในขณะที่ยังคงเปลือยกาย อยู่ เขาคว้าปืนลูกซองของเขาและเดินไปที่ระเบียงของเขาด้วยความคิดว่าที่จะระเบิดผู้บุกรุกไฮเทค(คนนั้น)

 

 

ดู buff