in the making

  ENG-THA, I

in the making

 

คำวลี

 

in the making หมายความว่า

1 ในการผลิต หรือ ในการทำ

ตัวอย่าง The film was three years in the making. อธิบายหรือแปลว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นเวลาสามปีในการผลิต

 

2 (เมื่อพูดถึงเหตุการณ์) ที่กำลังเกิดขึ้น

ตัวอย่าง We were watching history in the making. อธิบายหรือแปลว่า เรากำลังเฝ้าดูประวัติศาสตร์ที่กำลังเกิดขึ้น