in vitro fertilization

  ENG-THA, I

in vitro fertilization

 

คำนาม คำทางแพทย์ หรือประเทศอังกฤษเขียน in vitro fertilisation หรือ IVF

 

IVF หมายถึง การปฏิสนธิในหลอดทดลอง ซึ่งคือกระบวนการช่วยเหลือการปฏิสนธิภายนอกร่างกายมนุษย์ ซึ่งคือการนำไข่และอสุจิมารวมกันในหลอดหรือจานทดลองเพื่อให้เกิดการปฏิสนธิขี้น หลังจากการการปฏิสนธิเกิดขึ้นจะเริ่มเกิดการแบ่งเซลล์เกิดขึ้นแพทย์ก็จะฉีดไปกลับไปยังมดลูกของผู้ที่จะตั้งครรภ์

ดู  in vitro

วิธีการอื่นที่ใช้ในการช่วยเหลือการปฏิสนธิเช่น gamete intrafallopian transfer (GIFT) และ zygote intrafallopian transfer (ZIFT).

 

IVF