incognito

  ENG-THA, I

incognito

 

คำวิเศษณ์ และอาจจะใช้เป็นคำวิเศษณ์

(อิน–คอก–′นี–โท)

 

incognito หมายความว่า โดยไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง หรือถ้าเป็นคำคุณศัพท์จะหมายความว่า ที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง และการที่ไม่เปิดเผยตัวตนของใครคนหนึ่งก็ทำได้โดยการปลอมแปลงชื่อตัวเองหรือเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกไม่ให้ใครจำได้

 

ตัวอย่าง The prince often traveled abroad incognito. อธิบายหรือแปลว่า เจ้าชายมักเดินทางไปต่างประเทศโดยไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง


 

คำนาม incognitos

 

incognito ในความหมายของคำนามอาจจะไม่ค่อยพบบ่อยแต่มีได้สองความหมายคือ คนที่ไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริง หรือชื่อปลอมหรือการปลอมตัวของบุคคลดังกล่าวนั้น

 

ตัวอย่าง She is locked in her incognito. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอถูกเก็บตัวอยู่ในการปลอมตัวของเธอ