incompatible, incompatibility, incompatibly

  ENG-THA, I

incompatible

 

คำคุณศัพท์

(อิน-คัม-′แพต-ทะ-เบิล-ล)

 

incompatible หมายถึง เข้ากันไม่ได้ เราอาจจะพูดได้ว่าสิ่งสองสิ่งหรือแม้แต่คนสองคนที่ incompatible แสดงว่าสองสิ่งหรือคนสองคนนั้นเข้ากันไม่ได้โดยจะมีปัญหาหรือขอขัดแย่งเสมอ ถ้าพูดถึงระบบใดหรือคอมพิวเตอร์ incompatible สามารถหมายถึง ทำงานร่วมกันไม่ได้ นั้นก็คือระบบใดหรืออุปกรณ์ไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้

1 เข้ากันไม่ได้

ตัวอย่าง Although convinced that they were incompatible, she loved him. อธิบายหรือแปลว่า แม้ว่าจะเชื่อว่าพวกเขาเข้ากันไม่ได้ เธอรักเขา

 

2 ทำงานร่วมกันไม่ได้ นั้นก็คือระบบใดหรืออุปกรณ์ใดไม่ได้ออกแบบมาให้ทำงานร่วมกันได้

ตัวอย่าง This keyboard is incompatible with most PCs. อธิบายหรือแปลว่า แป้นพิมพ์นี้ทำงานร่วมกันไม่ได้กับเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่

 

ดู compatible

 


คำวิเศษณ์  incompatibly


 

compatibility

 

คำนาม incompatibilities

 

incompatibility หมายความว่า  ความเข้ากันไม่ได้ และถ้าพูดถึงระบบใดหรือคอมพิวเตอร์จะหมายถึง การไม่สามารถในการทำงานร่วมกันได้

ตัวอย่าง An incompatibility issue prevents the two pieces of software from being used together. อธิบายหรือแปลว่า ปัญหาการไม่สามารถในการทำงานร่วมกันได้ทำให้ซอฟต์แวร์สองส่วนจากการใช้งานร่วมกัน