inference

  ENG-THA, I

inference

 

คำนาม พหูพจน์ inferences

(′อิน-เฟอะ-ร-รัน-ส)

 

inference  หมายความว่า

1 ข้อสรุป(โดยการอนุมาน) ซึ่งคือข้อสรุปที่ได้จากการคาดคะเนตามหลักเหตุผลที่มีอยู่ ในความหมายนี้  inference เป็นคำนามที่นับได้เพราะมีเป็นข้อ ๆ และอาจใช้ในรูป

draw/make a inference (about/from) (something) หมายความว่า ทำข้อสรุปโดยการอนุมานจากหรือเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง)

 

ตัวอย่าง

She said the evidence offered by Sellers was insufficient to raise an inference of discrimination. อธิบายหรือแปลว่า เธอบอกว่าหลักฐานที่เสนอโดยนายเซลเลอรส์มีไม่เพียงพอที่จะยกเป็นข้อสรุป(โดยการอนุมาน)ของการเลือกปฏิบัติได้

 

The prosecution invite him to draw inferences from the telephone evidence. อธิบายหรือแปลว่า อัยการจะเชิญเขามาเพื่อที่จะทำข้อสรุปโดยการอนุมานจากหลักฐานทางโทรศัพท์

 

2  inference  หมายความว่า การอนุมาน ซึ่งคือการคาดคะเนตามหลักเหตุผลที่มีอยู่ หรืออาจพูดได้ว่า inference หมายถึงการเดาอย่างมีเหตุมีผลและหลักการ ในความหมายนี้ inference เป็นคำนามที่นับไม่ได้เพราะเป็นการกระทำ

ตัวอย่าง It saddens me that any organization will put up with this style of leadership, and by inference, that Jeanie Buss tolerates it. อธิบายหรือแปลว่า มันทำให้ฉันรู้สึกเศร้าที่องค์กรใด ๆ จะต้องทนกับรูปแบบของการเป็นผู้นำแบบนี้ และโดยการอนุมานว่าเจนี่บัสจะ(ต้อง)ทนกับมัน(ความเป็นผู้นำแบบนี้)

 

 

ดูความหมายของคำที่เขียนคล้ายกัน interference