interest

  ENG-THA, I

interest

 

คำนาม interests

(′อิน-เทรส-ท) หรือ (′อิน-ท-เรส-ท)

 

interest หมายความว่า

1 ความสนใจ ซึ่งคือความรู้สึกของอยากรู้หรือความรู้สึกสนใจเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่าง บางครั้งจะใช้ในรูป an interest in หมายความว่า ความสนใจใน

ตัวอย่าง 

He has multiple interests, including the arts, the theater and sports. อธิบายหรือแปลว่า เขามีความสนใจหลายอย่างรวมไปถึงศิลปะการแสดงละครและกีฬา

 

I’ve always had an interest in science. อธิบายหรือแปลว่า ฉันมีความสนใจในวิทยาศาสตร์อยู่เสมอ

 

2 ดอกเบี้ย เงินที่ผู้กู้ยืมต้องจ่ายให้กับผู้ให้กู้หรือที่ธนาคารจ่ายให้ผู้ฝากเงิน

ตัวอย่าง  An immediate interest cut might give a small boost to the economy. อธิบายหรือแปลว่า การตัดลดดอกเบี้ยทันทีอาจทำให้เกิดการกระตุ้นเล็กน้อยต่อเศรษฐกิจ

 

3 ผลประโยชน์ ของใครคนใดหรือกลุ่มใดต่อสิ่งหนึ่งที่อาจจะเป็นเงินทองหรือทัพยากรต่าง ๆ ส่วนมากใช้ในรูปพหูพจน์ interests

ตัวอย่าง  He has huge interests in the company. อธิบายหรือแปลว่า เขามีผลประโยชน์มากมายในบริษัท

 

เมื่อใช้ในรูป  in the interests of (something) หรือ in the interest of (something) จะหมายความว่า เพื่อผลประโยชน์ของ(บางสิ่งบางอย่าง)

ตัวอย่าง  Directors of companies must work in the interests of all shareholders. อธิบายหรือแปลได้ว่า กรรมการของบริษัทต้องทำงานเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกราย

 

5 เมื่อใช้ในรูปพหูพจน์ interests อาจจะหมายความว่า กลุ่มผู้หวังผลประโยชน์

ตัวอย่าง   Turkish and Russian politicians and business interests have pushed the project through. อธิบายหรือแปลได้ว่า นักการเมืองของประเทศตุรกีและรัสเซียและกลุ่มผู้หวังผลประโยชน์ทางธุรกิจได้ผลักดันโครงการนี้ให้เกิดขึ้นได้

 


 

คำกริยา interests; interested; interested; interesting

 

interest หมายความว่า ทำให้(ใครบางคน)สนใจ 

 

ตัวอย่าง  I thought the book might interest Eliot. อธิบายหรือแปลว่า ฉันคิดว่าหนังสือเล่มนี้อาจทำให้เอเลียตสนใจ

 

ดูความหมายของคำว่า interested และ interesting