keep (one’s) fingers crossed

  ENG-THA, F, K

keep (one’s) fingers crossed

 

คำวลี keep my/your/her/his/our fingers crossed

 

keep (one’s) fingers crossed คือคำพูดที่มีความหมายตามตัวอักษรว่า ไขว้นิ้วมือ(ของใครบางคน)ไว้  ซึ่งให้ความหมายทำนองว่า บนบานให้บางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นตามความหวังหรือไม่ให้สิ่งที่ร้ายแรงเกิดขึ้น  การกระทำการไขว้นิ้วมือมาจากศาสนาคริสต์เพื่อทำเครื่องหมายไม้กางเขน ซึ่งเป็นสัญญาลักษณ์ของพระเยซู

บางครั้งใครบางคนพูดบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เป็นความจริงออกไปด้วยเหตุผลหนึ่งก็จะไขว้นิ้วมือไว้ข้างหลังขณะที่พูดเพื่อบนบานขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับสิ่งที่กำลังพูดออกไป

และอาจใช้ในรูป

let’s cross fingers แปลว่า มาไขว้นิ้วมือกัน -ซึ่งหมายความว่า เราบนบานกัน (เพื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง)

 

ตัวอย่าง

Let’s keep our fingers crossed that she’ll get well soon. อธิบายหรือแปลว่า มาไขว้นิ้วมือของพวกเราไว้กันว่าเธอจะดีขึ้นในไม่ช้า – ซึ่งให้ความหมายว่า เรามาบนบานให้เธอหายดีในไม่ช้า

 

 I’m keeping my fingers crossed for him to win. อธิบายหรือแปลว่า ฉันกำลังไขว้นิ้วมือของฉันไว้เพื่อเขาจะชนะ -ซึ่งให้ความหมายว่า ฉันบนบานให้เขาชนะ