ketogenesis

  ENG-THA, K

ketogenesis

 

คำนาม คำทางชีวเคมี

(คี-โด-เจ-นะ-เซิส-ส) หรือ (คี-โท-เจ-นะ-เซิส-ส)

 

ketogenesis หมายความว่า กระบวนการผลิตคีโตน หรือ คีโตเจเนซิส ซึ่งคือกระบวนการของร่างกายที่ผลิต ketones เพื่อนำมาใช้เป็นพลังงานทางเลือก  ในร่างกายของเราทุกคนจะมี ketones ซึ่งเป็นสารเคมีที่ผลิตขึ้นในตับ เมื่อใดก็ตามที่ร่างกายมีอินซูลิน (insulin)ไม่เพียงพอที่จะเปลี่ยนน้ำตาลหรือกลูโคสเป็นพลังงานให้กับเซลล์ ตับก็จะผลิต ketones ขึ้นมาจากการสลายไขมันและส่ง ketones เข้ากระแสเลือดเพื่อใช้เป็นพลังงานทดแทนให้กับเซลล์ต่าง ๆ กระบวนการนี้เรียกว่า ketogenesis

 

ตัวอย่าง Ketogenesis takes place primarily in the liver and may be affected by several factors. อธิบายหรือแปลว่า คีโตเจเนซิสเกิดขึ้นที่ตับเป็นหลัก และอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยหลายประการ