lenient

  ENG-THA, L

lenient

 

คำคุณศัพท์

(′ลี-เนียน)

 

lenient หมายความว่า

1 (ส่วนมากเมื่อพูดถึงผู้มีอำนาจหรือสิ่งมีอำนาจ) ไม่เข้มงวด หรือ ผ่อนปรน หรือ ลดหย่อน

ตัวอย่าง

She is a teacher who is lenient with students who have misbehaved. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอเป็นครูที่ไม่เข้มงวดกับนักเรียนที่มีความประพฤติไม่ดี

 

Leaders on both sides should be more lenient. อธิบายหรือแปลได้ว่า ผู้นำทั้งสองฝ่ายควรผ่อนปรนมากขึ้น

 

(ส่วนมากเมื่อพูดถึงการลงโทษ) ลดหย่อน หรือ ผ่อนปรน หรือ ผ่อนผัน

ตัวอย่าง

I think the punishment was too lenient for his crime. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันคิดว่าการลงโทษเป็นการลงโทษที่ลดหย่อนมากเกินไปสำหรับความผิดอาษาของเขา

 

Some police officers have criticized judges for being too lenient with car thieves. อธิบายหรือแปลได้ว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจบางคนได้วิพากษ์วิจารณ์ผู้พิพากษาที่ผ่อนปรนมากเกินไปกับหัวขโมยรถ