liberation

  ENG-THA, L

liberation

 

คำนาม

(′ลิบ-บะ-เรต-ชั่น)

 

liberation หมายความว่า

1  การได้รับอิสระ หรือ  การได้รับอิสระภาพ

ตัวอย่าง The liberation of Paris was both joyous and chaotic, with nearly 5,000 people killed. อธิบายหรือแปลว่า การได้รับอิสระของเมืองยปารีสเป็นทั้งสิ่งที่เป็นความสุขและวุ่นวาย โดยมีผู้เสียชีวิตเกือบ 5,000 คน

 

Our organization wants to see the liberation of all the peoples of Syria and the true democratization of the country. อธิบายหรือแปลว่า องค์กรของเราต้องการเห็นการได้รับอิสระภาพของประชาชนชาวซีเรียทั้งหมดและการทำให้เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงของประเทศ

 

2  liberation หมายความว่า ความเท่าเทียมกัน

ตัวอย่าง She worked for women’s liberation. อธิบายหรือแปลว่า เธอทำงานเพื่อความเท่าเทียมกันของผู้หญิง