liquidation

  ENG-THA, L

liquidation

 

คำนาม คำทางธุรกิจ คำทางบัญชี

(ลิก-ควิ-′เด-ชั่น)

 

liquidation หมายความว่า

1 กระบวนการเลิกกิจการ ซึ่งกระบวนการเลิกกิจการและขายสินทรัพย์ที่มีอยู่เพื่อการชำระบัญชี

The company went into liquidation. อธิบายหรือแปลได้ว่า บริษัทเข้าสู่กระบวนการเลิกกิจการ

 

2 การขายสินทรัพย์เพื่อเปลี่ยนเป็นเงินสด

U.S. stocks could face liquidation by foreign holders. อธิบายหรือแปลได้ว่า หุ้นสหรัฐฯอาจต้องเผชิญหน้ากับการขาย(หุ้น)จากผู้ถือหุ้นต่างชาติ

 

3 (คำสแสง) การฆ่า(ใครบางคน) หรือ การกำจัด(ใครบางคน)โดยการฆ่า ส่วนมากจะเขียนในรูป liquidation of (someone) หมายถึง การฆ่า(ใครบางคน)

เช่น violent liquidation of minorities แปลว่า การฆ่าชนกลุ่มน้อยที่รุนแรง