marginalization

  ENG-THA, M

marginalization

 

คำนาม ประเทศอังกฤษนิยมเขียน marginalisation

(มา-ร-จ-นัล-ละ-′เซ-ชั่น)

 

marginalization หมายความว่า การได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ความสำคัญ หรือ การถูกลดความสำคัญ โดยเฉพาะเมื่อพูดถึงความสำคัญของบุคคลคนหนึ่งหรือกลุ่มคนกลุ่มหนึ่ง

ตัวอย่าง

We need to work hard to eliminate social and economic marginalization. อธิบายหรือแปลว่า เราจำเป็นต้องทำงานหนักเพื่อกำจัดการได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ความสำคัญทางสังคมและทางเศรษฐกิจ

 

She said she feared further marginalization by police if their names were made public. อธิบายหรือแปลว่า เธอบอกว่าเธอกลัวการได้รับการปฏิบัติอย่างไร้ความสำคัญจากตำรวจเพิ่มเติมหากชื่อของพวกเขาถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ

 

 

ดู marginalize