mesmerize

  ENG-THA, M

mesmerize

 

คำกริยา mesmerizes; mesmerized; mesmerized; mesmerizing; ประเทศอังกฤษนิยมเขียน mesmerise; mesmerises; mesmerised; mesmerised; mesmerising

(เมส-มะ-ไร-ซ)

 

mesmerize หมายความว่า

1 ทำให้(ใครบางคน)ตะลึง หรือ ทำให้(ใครบางคน)ทึ่ง แต่ส่วนมากใช้ในรูป passive (be) mesmerized (by something) หมายความว่า ตะลึง หรือ รู้สึกตะลึง หรือ ทึ่ง หรือ รู้สึกทึ่ง

ตัวอย่าง

The first time I saw her I was mesmerized by her beauty. อธิบายหรือแปลว่า ครั้งแรกที่ฉันเห็นเธอฉันตะลึงกับความงามของเธอ

 

We took the children to see fireworks and they were mesmerized by those fireworks. อธิบายหรือแปลว่า เราพาลูกๆไปดูดอกไม้ไฟและพวกเขา(ลูกๆ)ตะลึงกับดอกไม้ไฟเหล่านั้น

 

I was mesmerized by her dance performance. อธิบายหรือแปลว่า ฉันรู้สึกทึ่งกับการแสดงการเต้นของเธอ

 

2  (ความหมายโบราณไม่ใช้แล้ว) สะกดจิต(ใครบางคน)

 


 

mesmerizing

 

คำคุณศัพท์

 

mesmerizing หมายความว่า น่าตะลึง หรือ จับใจ หรือ น่าทึ่ง

เช่น a mesmerizing performance แปลว่า การแสดงที่น่าทึ่ง