molten

  ENG-THA, M

molten

 

คำคุณศัพท์

(′มอล-เทิน)

 

molten หมายความว่า หลอมเหลว  โดยเฉพาะจากด้วยความร้อนสูงและพูดถึงวัตถุแข็งที่มีจุดหลอมเหลวสูงมาก เช่น หิน โลหะ และกระจก เป็นต้น เช่น

molten lava แปลว่า ลาวาหลอมเหลว

molten rock หมายถึง หินหลอมเหลว ซึ่งก็คือแม็กมา และ ลาวา

molten metal หมายถึง โลหะหลอมเหลว

 

ตัวอย่าง  The volcano started to spew out molten rocks. อธิบายหรือแปลว่า ภูเขาไฟได้เริ่มที่จะพ่นหินหลอมเหลวออกมา