no-brainer

  ENG-THA, N

no-brainer

 

คำนาม คำไม่เป็นทางการ no-brainers ส่วนมากใช้ในรูปเอกพจน์

 

no-brainer หมายความว่า สิ่งที่ไม่ต้องใช้สมองคิด หรือ การตัดสินใจที่ง่ายมาก   no-brainer ส่วนมากจะใช้เมื่อพูดถึงการตัดสินใจและบางครั้งคำถาม  เช่น  2 + 2 is a no-brainer แปลว่า สองบวกสองคือสิ่งที่ไม่ต้องใช้สมองคิด (คือสิ่งที่ง่ายมาก)

ตัวอย่าง

For me, it was a no-brainer getting tumor in my stomach removed. อธิบายหรือแปลได้ว่า สำหรับฉันมันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้สมองคิดที่จะเอาเนื้องอกในท้องของฉันออก – ซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมากเพราะเนื้องอกเป็นสิ่งอันตรายทุกคนรู้ว่าเอาออกเร็วโอกาสการรุกรามก็มีน้อย

 

Taking job at Google over the one I had was a no-brainer. อธิบายหรือแปลได้ว่า การรับทำงานที่บริษัทกูเกิล แทนงานที่ฉันมีเป็นสิ่งที่ไม่ต้องใช้สมองคิด – หรือการตัดสินใจที่ง่ายมากเพราะบริษัทกูเกิลเป็นบริษัทชั้นนำของโลก

 

She said buying instead of renting a house is a no-brainer. อธิบายหรือแปลได้ว่า เธอบอกว่าการซื้อบ้านแทนการเช้าบ้านคือสิ่งที่ไม่ต้องใช้สมองคิด  – ซึ่งคือเธอเชื่อว่าการซื้อบ้านดีกว่าการเช้าบ้านอย่างแน่นอนเป็นการตัดสินใจที่ง่ายมาก