obedient

  ENG-THA, O

obedient

 

คำคุณศัพท์

(โอ-′บี-เดียน-ท)

 

obedient หมายความว่า เชื่อฟัง หรือ อยู่ในโอวาท ซึ่งคือปฏิบัติตามหรือเต็มใจปฏิบัติตามคำสั่งหรือคำขอจากผู้อื่น อาจใช้อยู่ในรูป (be) obedient to (someone) หมายความว่า เชื่อฟัง(ใครบางคน)

ตัวอย่าง

She’s an obedient child. อธิบายหรือแปลว่า เธอเป็นลูกที่อยู่ในโอวาท

 

By age 13, He wasn’t obedient to his mom anymore. อธิบายหรือแปลว่า เมื่อประมาณอายุ 13 ปี เขาไม่เชื่อฟังแม่ของเขาอีกต่อไป

 

Riyadh expected its fundamentalists to launch jihad abroad and remain obedient at home. อธิบายหรือแปลว่า ริยาด(รัฐบาลซาอุฯ)คาดหวังว่าผู้นับถือมูลฐานนิยมจะเริ่มต้นญิฮาดในต่างประเทศและยังคงอยู่ในโอวาทที่บ้าน