obesity, overweight

Home » ENG-THA » obesity, overweight
ENG-THA, O No Comments

overweight และ obesity

 

คำนาม

 

overweight และ obesity คือ ภาวะการมีไข้มันในร่างกายมากเกินไปจนอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อสูขภาพ  ในภาษาไทยอาจจะรู้จักในความหมายกว้าง ๆ รวมกันว่า โรคอ้วน โดยที่ทางองค์การอนามัยโลกได้นิยาม ภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) และภาวะโรคอ้วน หรือ โรคอ้วน (obesity) สำหรับผู้ใหญ่ไว้ดังนี้

 

ภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) คือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลของร่างกาย Body mass index หรือ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25

 

ส่วนโรคอ้วน (obesity) คือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลของร่างกาย BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30