obesity, overweight

  ENG-THA, O

overweight และ obesity

 

คำนาม

 

overweight และ obesity คือ ภาวะการมีไข้มันในร่างกายมากเกินไปจนอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อสูขภาพ  ในภาษาไทยอาจจะรู้จักในความหมายกว้าง ๆ รวมกันว่า โรคอ้วน โดยที่ทางองค์การอนามัยโลกได้นิยาม ภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) และ ภาวะโรคอ้วน หรือ โรคอ้วน (obesity) สำหรับผู้ใหญ่ไว้ดังนี้

ภาวะน้ำหนักเกิน (overweight) คือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลของร่างกาย Body mass index หรือ BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 25

ส่วนโรคอ้วน (obesity) คือผู้ที่มีค่าดัชนีมวลของร่างกาย BMI มากกว่าหรือเท่ากับ 30