on the same page

  ENG-THA, O

on the same page

 

คำสำนวน คำไม่เป็นทางการ ใช้โดยเฉพาะประเทศอเมริกา

 

on the same page หมายความว่า เห็นพ้องต้องกัน หรือ มีความเข้าใจตรงกัน   ซึ่งคือเห็นด้วยและเข้าใจตรงกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 

(ตัวอย่าง Louisa said she called the meeting to make sure everybody’s on the same page. อธิบายหรือแปลได้ว่า  Louisa บอกว่าเธอเรียกประชุมเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนมีความเข้าใจตรงกัน)