one-off

  ENG-THA, O

one-off

 

คำคุณศัพท์ ส่วนมากใช้ในประเทศอังกฤษ พหูพจน์ one-offs

(วัน-น-ออฟ-ฟ)

 

one-off หมายความว่า ครั้งเดียว ซึ่งคือเกิดขึ้นครั้งเดียว ในอเมริกาส่วนใหญ่ใช้ one-shot เช่น

one-off payment แปลว่า การชำระครั้งเดียว

 

ตัวอย่าง

This is a one-off payment which protects the lender in case you default on the loan. อธิบายหรือแปลว่า นี้เป็นการชำระเงินครั้งเดียวซึ่งจะช่วยปกป้องผู้ให้กู้ในกรณีที่คุณผิดนัดชำระเงินกู้

 

However, it is a one-off solution as the Wolbachia are passed on from one generation of mosquitoes to the next. อธิบายหรือแปลว่า อย่างไรก็ตามมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาครั้งเดียว เนื่องจากแบคทีเรียวอล์บากเกียจะถูกส่งต่อจากยุงรุ่นหนึ่งไปยังรุ่นถัดไป