over time, overtime

  ENG-THA, O

over time

 

คำวี คำวิเศษณ์

 

over time หมายถึง เมื่อเวลาผ่านไปอย่างช่า ๆ หรือ ตามกาลเวลาอย่างช่า ๆ

 

ตัวอย่าง

Things will get better over time. อธิบายหรือแปลว่า สิ่งต่าง ๆ จะดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปอย่างช่า ๆ

 

Students are encouraged to consider the way language changes over time. อธิบายหรือแปลได้ว่า นักเรียนควรได้รับการส่งเสริมให้พิจารณาถึงเส้นทางที่ภาษาเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาอย่างช่า ๆ

 

 


 

overtime

 

คำนาม

 

overtime หมายถึง ล่วงเวลา ซึ่งคือเวลาที่ใช้ในการทำงานหลักจากช่วงปกติของเวลาทำงานหมดลงไปแล้ว ในประเทศอเมริกาใช้ overtime หมายถึง เวลาพิเศษของการแข่งขันหลักจากเวลาปกติหมดไปแล้ว

 

ตัวอย่าง

I worked two hours of overtime last week. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันทำงานล่วงเวลาสองชั่วโมงเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

 

The game went into overtime. อธิบายหรือแปลได้ว่า การแข่งขันได้เข้าไปสู่เวลาพิเศษ