overcome

  ENG-THA, O

overcome

 

คำกริยา overcomes; overcame; overcome; overcoming

(โอ-เวอ-ร-′คัม)

 

overcome หมายความว่า

1  เอาชนะ(ความยากลำบาก อุปสรรค ปัญหา เป็นต้น) หรือ เอาชนะ(ใครบางคนเช่นในการแข่งขัน) หรือ พิชิต(ความยากลำบาก อุปสรรค ปัญหา เป็นต้น)

ตัวอย่าง

He overcame his fear of height. อธิบายหรือแปลว่า เขาได้เอาชนะความกลัวความสูงของเขาได้

 

Christian is good at overcoming difficult situations. อธิบายหรือแปลว่า คริสเตียนเก่งในการเอาชนะสถานการณ์ที่ยากลำบาก

 

2  เมื่อพูดถึงความรู้สึกหรืออารมณ์ overcome หมายความว่า ครอบงำ จนไม่สามารถที่จะคิดหรือทำสิ่งใดได้อย่างปกติ ส่วนมากใช้ในรูป passive หมายความว่า ถูกครอบงำ

ตัวอย่าง

But after three hours I was overcome with fear and concern. อธิบายหรือแปลว่า แต่หลังจากสามชั่วโมง ฉันได้ถูกครอบงำด้วยความกลัวและความกังวล

 

John was overcome with grief. อธิบายหรือแปลว่า จอห์นถูกครอบงำด้วยความเศร้าโศก

 

3  (be) overcome by (smoke/gas) หมายความว่า ถูกปกคลุมไปด้วย(ควันหรือแก๊สจนทำให้ป่วยหรือหมดสติเพราะหายใจได้)

ตัวอย่าง  The residents were trying to escape from the fire but were overcome by the heat and smoke. อธิบายหรือแปลว่า ผู้อยู่อาศัยพยายามที่จะหลบหนีจากเปลวไฟ แต่ได้ถูกปกคลุมไปด้วยความร้อนและควัน