overly

  ENG-THA, O

overly

 

คำวิเศษณ์

(′โอ-เวอ-ร-ลี่)

 

overly หมายความว่า (อย่าง)มากเกินไป

ตัวอย่าง

He is cognizant of the spread of the coronavirus among his age group, but he is not overly concerned. อธิบายหรือแปลว่า เขาตระหนักถึงการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา(นี้)ในกลุ่มอายุของเขา แต่เขาไม่ได้กังวลมากเกินไป

 

The court found the rules written by the Legislature were overly broad and unconstitutional. อธิบายหรือแปลว่า ศาลพบว่ากฎที่เขียนขึ้นโดยสภานิติบัญญัตินั้นกว้างมากเกินไปและขัดต่อรัฐธรรมนูญ