oxidative stress

Home » ENG-THA » oxidative stress
ENG-THA, O No Comments

oxidative stress

 

คำนาม

 

oxidative stress หมายถึง ภาวะถูกออกซิไดซ์เกินสมดุล ซึ่งคือภาวะที่จำนวนของอนุมูลอิสระที่ปรากฏในเซลล์เกินความสมดุลกับแอนติออกซิเดนท์ซึ่งทำให้เกิดความตึงเครียดขึ้นในเซลล์และอาจจะมีผลร้ายแรงต่อเซลล์