ozone

  ENG-THA, O

ozone

 

คำนาม

(โอ-โซน)

 

ozone คือ โอโซน ซึ่งคือแก๊สที่มีสีออกฟ้าอ่อนและมีกลิ่นฉุน มีสูตรทางเคมีว่า O3 กลิ่นของ ozone จะคล้ายๆกับกลิ่นของครอรีน ozone เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนและไดออกซิเจน (dioxygen O2) ในชั้นที่สองของชั้นบรรยากาศโลก (stratosphere) ozone มีความสำคัญต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกในแง่ที่ว่ามันช่วยในการกรองรังสีอัลตราไวโอเลต A และ B ซึ่งเป็นรังสีอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตบนโลก

 

Groundlevel ozone เป็นแก๊สพิษที่ไม่มีสีเกิดขึ้นบนผิวโลก ซึ่งเป็นมลพิษและเกิดจากการรวมตัวของมลพิษต่าง ๆที่เกิดขึ้นและทำปฏิกริยากับแสงแดดร่วมด้วยกับสภาพอากาศที่ไม่ไหลเวียน มลพิษที่เกิดขึ้นมีสองชนิดคือ ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และ สารประกอบอินทรีย์ระเหย volatile organic compounds (VOCs)

NOx และ VOCs เกิดจากธรรมชาติและจากกิจกรรมต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขี้น 95 เปอร์เซ็นของไนโตรเจนออกไซด์เกิดจากมนุษย์เช่น จากการเผาไหม้ของถ่านหินน้ำมันและน้ำมันในยานยนต์ สารประกอบอินทรีย์ระเหยเกิดขึ้นส่วนใหญ่จากมนุษย์เช่นกัน เช่น จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ จากการผลิตน้ำมันเบนซิลและแก๊สต่าง ๆ บางส่วนของ VOCs เกิดจากธรรมชาติเช่น จากป้าสน (coniferous forests) โดยเฉพาะของประเทศเมืองหนาว

 

ตัวอย่าง  The hole in the ozone layer has shrunk thanks to a worldwide ban on damaging chemicals. อธิบายหรือแปลได้ว่า หลุมในชั้นโอโซนลดลงเนื่องจากการห้ามใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายทั่วโลก