pamphlet

  ENG-THA, P

pamphlet

 

คำนาม pamphlets

(′แพม-ฟลัต-ท)

 

pamphlet หมายความว่า จุลสาร หรือ แผ่นพับ ซึ่งคือแผ่นพับหรือหนังสือขนาดเล็ก ๆ หรือใบปลิวที่มีข้อมูลหรือข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องเดียว

รูป จุลสารหรือแผ่นพับข้อมูลการเลือกตั้งสหรัฐฯ

 

ตัวอย่าง

The composer was also the author of an infamous anti-Semitic pamphlet. อธิบายหรือแปลได้ว่า ผู้แต่งเพลงยังเป็นผู้เขียนจุลสารต่อต้านชาวยิวที่รู้จักกันในทางไม่ดี

 

The Swedish government is reissuing an instructional war pamphlet to all 4.8 million households in the country. อธิบายหรือแปลได้ว่า รัฐบาลสวีเดนกำลังจัดพิมพ์จุลสารเกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติในสงครามให้กับครัวเรือนจำนวน 4.8 ล้านครัวเรือนทั้งหมดในประเทศ

 


ภาพโดย the creative commons