pediatrics, pediatrician

  ENG-THA, P

pediatrics

 

คำนาม คำทางการแพทย์ ในประเทศอังกฤษเขียนว่า paediatrics

(พี-ดี-′แอต-ทริก-ส)

 

pediatrics หมายความว่า กุมารเวชศาสตร์ ซึ่งคือสาขาวิชาย่อยของสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ที่ว่าด้วยการพัฒนา การดูแล และโรคของเด็ก

ตัวอย่าง He is a pediatrics professor at Harvard Medical School. อธิบายหรือแปลว่า เขาเป็นศาสตราจารย์กุมารเวชศาสตร์ที่ภาควิชาแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาร์เวิร์ด

 


pediatrician

 

คำนาม pediatricians ในประเทศอังกฤษเขียนว่า paediatrician

(พี-ดี-อะ-′ทริ-ชั่น)

 

pediatrician หมายความว่า กุมารแพทย์ ซึ่งหมายถึงแพทย์มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรคของเด็ก

ตัวอย่าง A priority of the program is training local pediatricians to become pediatric oncologists. อธิบายหรือแปลว่า ลำดับความสำคัญของโปรแกรมนี้คือการฝึกอบรมกุมารแพทย์ท้องถิ่นให้กลายเป็นนักวิทยาเนื้องอกสำหรับเด็ก