personal protective equipment, PPE

  ENG-THA, P

personal protective equipment

 

คำนาม หรือเรียกว่า PPE

 

personal protective equipment หรือ PPE หมายถึง อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ซึ่งคืออุปกรณ์ที่สวมใส่เพื่อลดอันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและเจ็บป่วยระหว่างการทำงานในสาขาต่าง ๆ

อันตรายที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บและการเจ็บป่วยจากการทำงานอาจเป็นผลมาจากการสัมผัสกับสารเคมี รังสี กระแสไฟฟ้าเครื่องกลหรืออันตรายจากการทำงานอื่น ๆ อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลอาจรวมถึงรายการต่าง ๆ เช่น ถุงมือ แว่นตานิรภัย รองเท้า ที่อุดหู หมวกกันของแข็ง เครื่องช่วยหายใจ หรือ ชุดคลุมบางส่วนหรือทั้งตัว เป็นต้น

 

ตัวอย่าง He was desperately searching for personal protective equipment for his fellow medical workers. อธิบายหรือแปลว่า เขากำลังค้นหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลสำหรับพนังงานทางการแพทย์ผู้รวมงานของเขา