petrology, petrologist

  ENG-THA, P

petrology

 

คำนาม 

(พะ-′ทรอ-ละ-จี่)

 

petrology หมายความว่า ศิลาวิทยา ซึ่งเป็นสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์และเป็นสาขาย่อยของธรณีวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับต้นกำเนิด โครงสร้างและองค์ประกอบทางเคมีของหิน รวมถึงการจำแนกประเภทของหิน

 

ตัวอย่างประโยค  I lecture occasionally on petrology. อธิบายหรือแปลได้ว่า ฉันบรรยายการสอนเป็นครั้งคราวในสาขาวิชาศิลาวิทยา 

 


 

petrologist

 

คำนาม petrologists

(พะ-′ทรอ-ละ-จีีส-ส-ท)

 

petrologist หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลาวิทยา