philology

  ENG-THA, P

philology

 

คำนาม

(ฟะ-′ลา-ละ-จี่)

 

philology หมายความว่า

1  นิรุกติศาสตร์  ซึ่งคือการศึกษาภาษาและการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาของภาษาใดภาษาหนึ่ง หรือเรียกว่า historical linguistics

ตัวอย่าง  Probably, during these years, he began studying the philology of the Polish language at Warsaw University. อธิบายหรือแปลได้ว่า อาจจะเป็นในช่วงหลายปีนี้เขาได้เริ่มเรียนนิรุกติศาสตร์ของภาษาโปแลนด์ที่มหาวิทยาลัยวอร์ซอ

 

(ประเทศอเมริกา) การศึกษาวรรณกรรม และที่เกี่ยวข้องกับวรรณคดีหรือภาษาที่ใช้ในงานวรรณกรรม

 

ดูเปรียบเทียบ etymology