piece together

  ENG-THA, P

piece together

 

คำวลี คำกริยา pieces together; pieced together; pieced together; piecing together

 

piece together (something) หมายความว่า ปะติดปะต่อ(บางสิ่งบางอย่าง) ซึ่งคือรวบรวมข้อมูลของเหตุการณ์จากข้อมูลหรือความจริงที่มีอยู่น้อยและกระจัดกระจายเพื่อที่จะทำความเข้าใจว่าได้เกิดอะไรขึ้นกับเหตุการณ์นั้น

ตัวอย่าง

The Investigators had to piece together reports from several witnesses to get an accurate account of what happened. อธิบายหรือแปลได้ว่า เจ้าหน้าที่สืบสวนต้องปะติดปะต่อรายงานจากพยานสามสี่คนเพื่อที่จะให้ได้รายงานที่ถูกต้องของเหตุการณ์ที่ได้เกิดขึ้น

 

Researchers have pieced together the violent cosmic event at the dawn of the solar system that gave rise to the right eye of the fabled Man in the Moon. อธิบายได้ว่า นักวิจัยได้ปะติดปะต่อเหตุการณ์ความรุนแรงของจักรวาลในยุคเริ่มต้นของระบบระบบสุริยะจักรวาลที่ทำให้เกิดตาขวาของรูปหน้าคนบนดวงจันทร์ที่มีชื่อเสียง