pitfall

  ENG-THA, P

pitfall

 

คำนาม pitfalls

(พิท–ฟอล–ล)

 

pitfall หมายความว่า ปัญหาที่ซ่อนอยู่ หรือ ความยุ่งยากที่ซ่อนอยู่ หรือ ข้อเสียที่ซ่อนอยู่ คำนี้ต้นกำเนิดในปี 1300 จะแปลว่า หลุมพรางที่มีใบไม้ปิดอยู่ซึ่งเป็นหลุมกับดักสัตว์ เมื่อสัตว์ตกลงไปก็จะไม่สามารถขึ้นกลับมาได้ แต่ภายหลังจากช่วงปี 1580 จะเริ่มใช่ในความหมายปัจจุบันที่หมายถึง ปัญหาที่ซ่อนอยู่มองไม่เห็น หรือ ความยุ่งยากที่ซ่อนอยู่มองไม่เห็น หรืออุปมาอุปไหมเหมือน หลุมพลาง

 

1 ปัญหาที่ซ่อนอยู่ หรือ ความยุ่งยากที่ซ่อนอยู่ หรือ ข้อเสียที่ซ่อนอยู่ หรืออุปมาอุปไหมเหมือนกับ หลุมพราง

ตัวอย่าง

In dealing with Trump, Netanyahu will also face some potential pitfalls. อธิบายหรือแปลว่า ในการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจร่วมกับทรัมพ์ นาทานยาฮูจะเผชิญกับปัญหาที่ซ่อนอยู่ที่อาจเกิดขึ้นได้

 

One of the pitfalls of ignorance is that people will also assume you’re stupid. อธิบายหรือแปลว่า หนึ่งในข้อเสียของความไม่รู้คือคนคิดว่าว่าคุณโง่

 

Buying a house can be full of pitfalls for the unwary. อธิบายหรือแปลว่า การซื้อบ้านอาจเต็มไปด้วยหลุมพลางสำหรับคนไม่ระวัง