Planck constant

  ENG-THA, P

Planck constant

 

คำนาม คำทางฟิสิกส์ หรือเขียน Planck’s constant

(พลัง-ค-คอน-ส-ตัน-ท)

 

Planck constants หรือ Planck’s constant หมายถึง ค่าคงที่พลังค์ หรือ ค่าคงที่ของพลังค์ แสดงด้วยอักษร h ซึ่งเป็นค่าคงที่ทางฟิสิกส์ที่มีค่าเท่ากับ 6.626070150(81) × 10⁻³⁴ J·s (joule seconds) Planck constants เป็นค่าที่แสดงความสัมพันธ์ของพลังงานที่ถูกนำพาโดยโปรตอนต่อความถี่ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าของโฟตอนนั้น Planck constants เป็นพื้นฐานสำคัญของกลศาสตร์ควอนตัม เสนอขึ้นในปี 1899 โดยนักฟิสิกส์ชาวเยอรมัน Max Planck