polar vortex

  ENG-THA, P

polar vortex

 

คำนาม หรือ circumpolar whirl

(โพ-ลา-ร-วอ-ร-เท็ก-ส)

 

polar vortex หมายถึง กระแสลมวนในเขตขั้วโลก หรือ โพลาร์วอร์เท็กซ์ ซึ่งคือกระแสลมไหลวลในเขตอาร์กติก(หรือขั้วโลกเหนือ) พัดจากตะวันตกไปตะวันออก กระแสลมวนในเขตขั้วโลกนี้จะไหลเข้าสู่ศูนย์กลางความกดอากาศต่ำเป็นบริเวณกว้างซึ่งอยู่สูงในระดับตอนกลางของชั้นบรรยากาศโทรโฟสเฟียร์จนถึงชั้นบรรยากาศสแตรโทสเฟียร์

โดยปกติกระแสลมวนในเขตขั้วโลกจะกั้นอากาศหนาวจัดให้อยู่เฉพาะในบริเวณขั้วโลกเท่านั้น แต่ในบางคร้้งบางครั้งกระแสลมวนในเขตขั้วโลกมีกำลังอ่อนลงทำให้อากาศหนาวจัดพัดจากขั้วโลกมายังบริเวณประเทศที่อยู่ทางตอนใต้ของขั้วโลกเหนือ เช่นประเทศแคนนาดาและประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นผลทำให้ประเทศเหล่านี้มีอากาศที่หนาวจัดเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น โดยที่กระแสลมกรดจะช่วยผลักดันกระแสลมวนในเขตขั้วโลกให้กลับไปสู่ขั้วโลก และเมื่อกระแสลมกรดเจอะกับกระแสลมวนในเขตขั้วโลกก็จะทำให้เกิดหิมะตกหนักก่อนที่กระแสลมขั้วโลกไหลวลจะกลับไปสู่สภาพปกติ เพราะกระแสลมกรดนำความชื้นมาพบกับความเย็นจัด

 

800px-Polarvortexwinter