political correctness, politically correct

  ENG-THA, P

political correctness

 

คำนาม

 

political correctness หมายถึง การปฏิบัติตามทำเนียมที่ถูกต้องทางสังคมในการหลีกเลี่ยงการแสดงออกใดๆ ที่แสดงถึงการกีดกันหรือการแบ่งแยกหรือเลือกปฏิบัติหรือดูถูกกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสทางสังคมหรือคนที่มีลักษณะที่ไม่เหมือนคนอื่นหรือต่างเพศหรือทางศาสนา คำตรงกันข้ามกับคำนี้คือ political incorrectness เราอาจจะเคยได้ยินบางคนเรียกคนอื่นด้วยลักษณะของคนนั้นแทนชื่อของพวกเขาเช่น ไออ้วน ไอยาว ไอเตีย ไอดำ ไอขาว การกระทำแบบนี้เป็นการกระทำที่เป็นการแสดงถึง political incorrectness เพราะเป็นการดูถูกคนหรือกลุ่มคนที่อาจจะมีลักษณะไม่เหมือนคนอื่น

 

ในปี 1934 คำนี้ถูกใช้เป็นครั้งแรก และการที่ใช้คำว่า political (แปลว่าเกี่ยวกับทางการเมือง) เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะการแสดงออกหรือการปฏิบัติที่กีดกันหรือการแบ่งแยกสีผิดหรือแม้แต่สิทธิของผู้หญิงเป็นสิ่งที่มีความอ่อนไหวทางการเมืองมากในสมัยนั้น ในปัจจุบันคำนี้ใช้ทั่วไปและจะมีความอ่อนไหวโดยตรงกับคนในสังคมมากกว่าทางการเมืองในปัจจุบัน

 


 

คำคุณศัพท์ของคำนี้คือ politically correct ที่เกี่ยวกับการ political correctness คำตรงกันข้ามของคำนี้คือ political incorrect